วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พิมพ์

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ก้าวสู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล
4. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
6. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 เวลา 13:09 น. )