กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

พิมพ์
รูปภาพ ปฏิบัติหน้าที่
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

 • หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
  • การวางแผนอัตรากำลัง
  • การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 • การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การริเริ่มการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 19:25 น. )