โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

อีเมล พิมพ์ PDF

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

6. พระราชบัญญัติ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

14. พระราชบัญญัติระเบียบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

15. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2544


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2022 เวลา 11:34 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.