โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา พ.ร.บ.กฎระเบียบ

พ.ร.บ.กฏระเบียบ

File File_Name

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 11:23 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.