โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home แบบฟอร์มราชการต่างๆ

แบบฟอร์มทางราชการ

อีเมล พิมพ์ PDF
File File_Name Size
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่ล่าสุด!) 352 KB

แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ

28.5 KB

บันทึกคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน

27.0 KB

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

33.0 KB

แบบขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด

35.5 KB

แบบประเมินบุคคลและการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนเลื่อนระดับตำแหน่งให้สูงขึ้น

142 KB

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักวิชาการศึกษา 8/9 ชช

91.5 KB

แบบขอย้ายข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

52.5 KB

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

51.5 KB

 

เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิก พ.ส.ธ.

50.5 KB

  รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment Report) 368 KB

คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล แบบ 7100

66.8 KB

แบบแจ้งรายการเพื่อการจ่ายบำเหน็จบำนาญปกติสำหรับข้าราชการตามโครงการจ่ายตรง
และการหักลดหย่อน แบบ สบง.1

83.5 KB

แบบใบขอยกเลิกวันลา

18.2 KB

แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร

39.8 KB

แบบใบลาพักผ่อน

94.4 KB

ขอหนังสือรับรองค่าจ้างประจำ

44.2 KB

แบบฟอร์มขอถ่ายเอกสาร

22.3 KB

แบบหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2

94.3 KB

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

58.3 KB

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105

68.1 KB

ใบมอบฉันทะ

54.2 KB

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

44.1 KB

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

56.2 KB

ใบสำคัญรับเงิน

58.9 KB

ใบสำคัญรับเงิน ที่ปิดใบสำคัญ

49.2 KB

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

75.7 KB

รับรองการเป็นทายาท

51.3 KB

สัญญาการยืมเงิน

66.0 KB

หนังสือรับรองใบสำคัญ

41.1 KB

หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต

55.9 KB

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

63.2 KB

หลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

83.1 KB

หลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา

46.8 KB

หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219

44.8 KB

แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

59.7 KB

ที่ปิดใบสำคัญ

46.4 KB

ขอหนังสือรับรองเงินเดือน

44.7 KB

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7218

107 KB

     

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 08:36 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.