โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อีเมล พิมพ์ PDF
วัน เดือน ปี งาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ
พฤษภาคม 2560

16 พ.ค. 60

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

17 พ.ค. 60

ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2560

18 พ.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

18-31 พ.ค. 60

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ในรายวิชาที่ติด 0, ร, มส.


มิถุนายน 2560

6 มิ.ย. 60

ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ครบรอบ 41 ปี

8 มิ.ย. 60

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

26-30 มิ.ย. 60

ส่ง ปพ.5 แลแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

26 มิ.ย. 60 วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิ.ย. 60

วันสุนทรภู่

28 มิ.ย. 60 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กรกฎาคม 2560

7 ก.ค. 60

วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

21 ก.ค. 60

ส่งและอัดสำเนาแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

27-28 ก.ค. 60

สอบวัดผลกลาง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


สิงหาคม 2560

4 ส.ค. 60

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2

8 ส.ค. 60

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมวันอาเซียน

11 ส.ค. 60

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 ส.ค. 60

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

15-18 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

กันยายน 2560

8 ก.ย. 60

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80%

11 ก.ย. 60

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80%

12-22 ก.ย. 60

นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

18 ก.ย. 60 ส่งและอัดสำเนาแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

20 ก.ย. 60

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

25-27 ก.ย. 60

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560


ตุลาคม 2560

2 ต.ค. 60

ส่งผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.6 และลงคะแนนในระบบ SGS

4 ต.ค. 60

ส่ง GPA 5 ภาคเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.6

6 ต.ค. 60

ส่งรายงานผลการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

6 ต.ค. 60

ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3

7 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

23 ต.ค. 60

วันปิยมหาราช

24 ต.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 2/2560


พฤศจิกายน 25XX

1-7 พ.ย. 55

ส่ง ปพ.5 (ต,ป) และแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1

1-18 พ.ย. 55

นักเรียนยื่นคำร้องและสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1/2555

10 พ.ย. 55

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 5/1-5/2

18 พ.ย. 55

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 4/1-4/2

23 พ.ย. 55

พิธีถวายราชสดุดี

25 พ.ย. 55

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 3/1-3/2

29 พ.ย. 55

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 3/3-3/4

28 พ.ย. 55

วันลอยกระทง


ธันวาคม 25XX

5 ธ.ค. 55

วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

7 ธ.ค. 55

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 2/1-2/2

10 ธ.ค. 55

วันรัฐธรรมนูญ

15 ธ.ค. 55

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 2/3-2/4

19-23 ธ.ค. 55

กิจกรรมวันคริสมาสต์

23 ธ.ค. 55

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 1/1-1/2

25 ธ.ค. 55

วันคริสต์มาส

26-30 ธ.ค. 55

ส่งแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2555

27 ธ.ค. 55

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 1/3-1/4

29-30 ธ.ค. 55

กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

31 ธ.ค. 55

วันสิ้นปี 2555

มกราคม 25XX

1 ม.ค. 56

วันปีใหม่ 2556

2 ม.ค. 56

วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ 2555

2-6 ม.ค. 56

ส่ง ปพ.5 (ต,ป) และแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2

3-4 ม.ค. 56

อัดสำเนาแบบทดสอบวัดผลกลางภาค 2/2555

4 ม.ค. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 6/1-6/2

5-6 ม.ค. 56

สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

11 ม.ค. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 5/1-5/2

14 ม.ค. 56

วันเด็กแห่งชาติ

16 ม.ค. 56

วันครู

17 ม.ค. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 4/1-4/2

18-20 ม.ค. 56

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2555

23 ม.ค. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 3/1-3/2

31 ม.ค. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 3/3-3/4


กุมภาพันธ์ 25XX

1-7 ก.พ. 56

ส่ง ปพ.5 (ต,ป) และแผนการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 3

7 ก.พ. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม.2/1-2/2

15 ก.พ. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม.2/3-2/4

17 ก.พ. 56

ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60%, 80% ทุกระดับชั้น

18-19 ก.พ. 56

สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6

21 ก.พ. 56

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60%, 80% ทุกระดับชั้น

21-24 ก.พ. 56

นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง  60%, 80% ทุกระดับชั้น ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์เข้าสอบ

21 ก.พ. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม.1/1-1/2

27-2 ก.พ.-มี.ค. 56

ส่งและอัดสำเนาแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2555

28-29 ก.พ. 56

สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3

29 ก.พ. 56

กิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ม. 1/3-1/4


มีนาคม 25XX

2 มี.ค. 56

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ

5-8 มี.ค. 56

ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

7 มี.ค. 56

วันมาฆบูชา

12 มี.ค. 56

ส่งผลการสอบ ม.3, ม.6 ส่ง ปพ.5(ต/ป), ม.3, ม.6

13 มี.ค. 56

ประกาศผลสอบ ม.3, ม.6

13 มี.ค. 56

นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส. ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว

19 มี.ค. 56

ส่งผลการสอบ และส่ง ปพ.5(ต/ป), ม.1,2,4,5

23 มี.ค. 56

มอบประกาศนียบัตร ม. 3 และ ม. 6

26 มี.ค. 56

ปิดภาคเรียนที่ 2/2555


หมายเหตุ:

นักเรียน ม.1-ม.5 ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนเปิดเทอม
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 19:28 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.