โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home ข้อมูลผู้อำนวยการฯ

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย  โสมาสวน ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร
วันเกิด : วันที่ 27 กรกฎาคม 2507 เลขที่ตำแหน่ง : 58223

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ที่ได้รับ)

: -

2. ประวัติการศึกษา

: จบระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยครูจันทรเกษม)  สาขาสังคมศึกษา

: จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยนเรศวร)   สาขาสังคมศึกษา

: จบปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) สาขาการบริหารการศึกษา

3. ผลงานที่ภาคภูมิใจ

-

4. ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2536 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (กรมสามัญศึกษา)

พ.ศ.2538 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทัน ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ.2556 ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพาดพิทยาคาร (สพม.20) ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ.2561 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ต.ดงเย็น  อ.บ้านดุง
จ.อุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี)


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2021 เวลา 16:17 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.