โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ก้าวสู่สากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล
4. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
6. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 เวลา 13:09 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.