โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์และกลยุทธ์

อีเมล พิมพ์ PDF

เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์

1. เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
6. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

2. กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นสากล
4. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารและการจัดการ
6. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา


 

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 เวลา 13:11 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.