โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา กลุ่มงานบริหารงานภายในฯ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

พิมพ์ PDF
รูปภาพ ปฏิบัติหน้าที่
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

 • หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
  • งานพัฒนาหลักสูตร
  • งานตารางเรียน ตารางสอน
  • งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • งานแก้ไขปัญหาการเรียน
  • งานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

 • งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
 • งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
 • งานนิเทศภายใน

 • งานห้องสมุดและศูนย์วิทยบริการ
 • งานแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • งานศูนย์เทคโนโลยีทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
 • งานแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
  • งานทะเบียน
  • งานวัดผลและประเมินผล

 • หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
  • งานวัดผลและประเมินผล
  • งานวิจัยและวิจัยในชั้นเรียน
  • งานรับนักเรียน

 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน

 • งานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
 • งานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 19:23 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.