โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home เกี่ยวกับเรา กลุ่มงานบริหารงานภายในฯ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

พิมพ์ PDF
รูปภาพ ปฏิบัติหน้าที่
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร

 • หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
  • การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ
  • การจัดทำแผนปฏิบัติการการใช้เงิน
  • การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  • การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
  • การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต

 • การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 • การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 • การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนการศึกษา

 • การวางงแผนพัสดุ
 • การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
  งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
 • การจัดหาพัสดุ
 • การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

 • การจัดหาพัสดุ
 • การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 • การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

 • การเบิกเงินจากคลัง
 • การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
 • การนำเงินส่งคลัง
 • การจัดทำบัญชีการเงิน
 • การจัดทำรายงานทางการเงิน
 • การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ ทะเบียน และรายงาน

 • การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน
 • การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
 • การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

 • การจัดทำบัญชีการเงิน
 • การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
 • การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ ทะเบียน และรายงาน

 • ระบุ ลงทะเบียน ลงบัญชีพัสดุ
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน

 • ระบุ ลงทะเบียน ลงบัญชีครุภัณฑ์
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 กันยายน 2021 เวลา 19:24 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.