โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home สภานักเรียน

สภานักเรียน

  คณะกรรมการบริหารสภานักเรียน

 รูปภาพ   ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง 

  นางสาวนัดสุดา  แก้วศรี   ประธานสภานักเรียน 
         

  นายณรงค์  รักเสมอวงศ์   รองประธานสภานักเรียน
         

  นายคุณากร  ป่าเตย   กรรมการงานวิชาการ 
         

  นายเฉลิมชัย  หลวงพินิจ   กรรมการงานวิชาการ
         

  นางสาวจินดารัตน์  จัดแจง   กรรมการงานกิจกรรม
         

  นายยุทธกร  เมืองเหนือ   กรรมการงานกิจกรรม
         

  นางสาวอาทิตยา  เมฆศรี   กรรมการงานประชาสัมพันธ์ 
         

  นางสาวตรีชฎา  ป้องคำสิงห์   กรรมการงานประชาสัมพันธ์ 
         

  นายไชยา  บุตรโพ    กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
         

  นายรชต  ดวงแก้ว   กรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
         

  นางสาวปนิดา  กลมเกลี้ยง   กรรมการงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
         

  นางสาวศิรินดา  โพธิ์ทอง   กรรมการงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
         

  นางสาวรักษ์สุดา  ตุธรรม   กรรมการงานบริการและสวัสดิการ
         

  นางสาวกาญจนา  หอมพิทักษ์   กรรมการงานบริการและสวัสดิการ
         

  นางสาวธัญญารัตน์  สมคะเน   กรรมการงานสารวัตรนักเรียน 
         

  นางสาวปรีดาพร  พลแพงขวา   กรรมการงานสารวัตรนักเรียน
         

  นางสาวเมสุดา ป่าจันทร์   กรรมการงานเหรัญญิก 
         

  นายอานนท์  พลเยี่ยม   กรรมการงานเหรัญญิก
         

  นางสาวโยธกา  ทองก้อนเบ้า   กรรมการและเลขานุการ
         

  นายณัฐพงษ์  ปัญญาสิทธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
         

 

  คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน

ชื่อ-สกุล   ห้องเรียน
นายแสงทวี  มูลอามาตย์   ม.6/1
นายธีรวัฒน์  วรรณพฤกษ์   ม.6/2
นายเกียรติศักดิ์  ปัสสาวงศ์   ม.5/1
นายอภิสิทธิ์  พรมเมฆ   ม.5/2
นางสาวทิพย์เกสร  ทองหยิบ   ม.4/1
นางสาวสุภัทราภรณ์  รักเสมอวงศ์   ม.4/2
เด็กหญิงศุภานัน  เจริญวียง   ม.3/1
เด็กหญิงกาญจนา  ทองหยิบ   ม.3/2
เด็กหญิงประภัสสร  บุญจำ   ม.3/3
นายกฤษณะ  ประชานอก   ม.3/4
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  หัสรินทร์   ม.2/1
เด็กหญิงรัตติมาภรณ์  พันธัง   ม.2/2
เด็กหญิงชุติมา  บุญฤทธิ์   ม.2/3
เด็กหญิงสุนันทา  วรกต   ม.2/4
เด็กชายกิตติพัฒน์  ดิศเจริญ   ม.1/1
เด็กชายธนัชชา  โฮมภิรมย์   ม.1/2
เด็กหญิงธิติยา  กาญจนา   ม.1/3
เด็กชายภาณุ  ดงทอง   ม.1/4

 

มุมผลงานของครู-อาจารย์


.:: FACEBOOK PAGE โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ::.