โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม.อุดรธานี

Home แบบคำร้อง (นักเรียน)

แบบคำร้องต่างๆ (เฉพาะนักเรียน)

อีเมล พิมพ์ PDF
File File_Name Download

แบบแจ้งการขอซ่อมเสริมผลการเรียนกรณี "0","ร","มส","มผ"

แบบคำร้องขอซ่อมเสริมผลการเรียนกรณี "0"

แบบคำร้องขอซ่อม "ร"

แบบคำร้องขอซ่อม "มส"

แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนท่มีเวลาเรียนไม่ครบ

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

แบบส่ง – รับ แบบทดสอบ เพื่อไปดำเนินการสอบวัดผล

ใบแจงเวลาเรียนและผลการเรียนเพิ่มเติมจาก ปพ.5

คำร้องขอระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ (รบ.1 ต / ป)

บันทึกข้อความ ขออนุญาตให้ผลการเรียน "มส"

แบบคำร้องขอลาออก

ใบสมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2011 เวลา 11:23 น. )  

มุมผลงานของครู-อาจารย์